به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
دکتر ارغوان افرا

دکتر ارغوان افرا

دکترای تخصصی (PhD) / آموزش پرستاری
استادیار آموزش پرستاری گروه پرستاری، دانشکده پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان
کارگاه های علوم پزشکی آبادان

لیدرشیپ

توانمندتر شوید
کارگاه های علوم پزشکی آبادان

پروپوزال نویسی(بخش 3)

توانمندتر شوید
کارگاه های علوم پزشکی آبادان

پروپوزال نویسی(بخش 2)

توانمندتر شوید
کارگاه های علوم پزشکی آبادان

پروپوزال نویسی(بخش 1)

توانمندتر شوید
کارگاه های علوم پزشکی آبادان

آشنایی با ساختار مقاله و مقاله نویسی

توانمندتر شوید
کارگاه های علوم پزشکی آبادان

مطالعات مورد شاهدی

توانمندتر شوید

نظرتان را به ما بگویید

فهرست